Speelplein Begijnenborre

Onderstaande maatregelen en afspraken komen bovenop het huidige huishoudelijk reglement van Speelplein Begijnenborre. Het algemene dagverloop, de algemene (gedrags)afspraken, de tarieven per dag en het inschrijfsysteem worden afgestemd op de maatregelen die nodig zijn volgens de opgelegde richtlijnen.

De herfstvakantie van het Speelplein gaat door van maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 november met 3 contactbubbels in jeugdcentrum Castelhof (Molenstraat 102, Sint-Martens-Bodegem).

We passen de werking aan volgens de richtlijnen en ontwikkelingen inzake covid-19.

Alle info is hieronder terug te vinden.

1.   Wie kan naar het speelplein komen?

Iedereen tussen de 3 en 14 jaar kan deelnemen aan de speelpleinwerking als dat veilig kan. De voorwaarden zijn:

Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de werking als hij/zij schriftelijke toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. Bekijk hier of je binnen een risicogroep valt.

Wanneer iemand ziek is voor de start van het speelplein (minimaal 5 dagen terugtellen) mag deze niet meer deelnemen. Dit geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, animatoren, toezichters, …

Het is de bedoeling dat zodra de weekwerking start, zowel kinderen als animatoren een volledige week enkel contact hebben met hun gezinsbubbel en de speelpleinbubbel. Aan ouders wordt gevraagd om niet te ‘shoppen’ in het aanbod en voor één ‘speelbubbel’ per week te kiezen. Hetzelfde geldt voor animatoren. Het is belangrijk om na elke ‘speelbubbel’ een paar dagen rust in te bouwen. Zie afbeelding ‘speelbubbel per week’.

We gaan uit van het principe dat iedereen kan deelnemen, tenzij men ziek is of was of geen toestemming krijgt wanneer men tot een risicogroep behoort. Net als andere jaren staan het aanbod en de activiteiten dus open voor alle kinderen en jongeren indien de draagkracht van de begeleidingsploeg dit aan kan. Wanneer er een kind of co-animator met specifieke noden wilt deelnemen aan de werking zullen we eerst in gesprek gaan met de ouders en begeleidende huisarts. Nadien wordt bekeken of er voldoende begeleiding voorzien kan worden om het kind of de co-animator te laten deelnemen aan de werking. (Meer weten over onze inclusiewerking? Meer info vindt u hier.)

2.  Wanneer en waar kan ik naar het speelplein komen?

Kleuters en schoolkinderen (3 tot 11 jaar)

°2017 (minstens 3 jaar worden volgend de maand op de speelpleinperiode) - °2009

 • 7 weken vanaf maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 21 augustus 2020.
 • Jeugdcentrum Castelhof – Molenstraat 102, Sint-Martens-Bodegem
 • Voor- en na-opvang: tussen 7u - 9u en tussen 16u - 18u door Infano vzw.
 • Speelpleinwerking: gaat telkens door tussen 9u en 16u.
 • Aanmelden is verplicht voor 9u, afhalen kan vanaf 16u.

Tienerwerking (12 tot 14 jaar)

°2008 - °2005 (zolang geen 15 jaar)

 • 5 weken vanaf 13 juli t.e.m. 14 augustus 2020. De week voor- en nadien kunnen tieners, onder voorbehoud van verdere beslissingen, terecht bij ander aanbod van de gemeente (sportkamp, theaterkamp, …).
 • Kasteel La Motte – Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
 • Voor- en na-opvang: wordt momenteel bekeken.
 • Speelpleinwerking: gaat telkens door tussen 9u en 16u.
 • Aanmelden is verplicht voor 9u, afhalen kan vanaf 16u.

 

3.  Welke extra maatregelen worden er genomen?

Het bewaken van persoonlijke en materiële hygiëne wordt enorm belangrijk tijdens alle activiteiten deze zomer. Hieronder verstaan we handhygiëne, hoesten in de elleboog, het eenmalige gebruik van zakdoeken en weggooien ervan en het gebruik van mondmaskers en handschoenen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat besmetting vermeden wordt en zijn dus cruciaal. Voor de speelpleinwerking zullen volgende zaken georganiseerd worden om de hygiëne- en veiligheidsvoorwaarden zo goed mogelijk op te volgen:

 • Ouders zullen verplicht een mondmasker moeten dragen bij het betreden van het domein.
 • De lichaamstemperatuur van alle kinderen wordt genomen aan het begin van het domein. Wanneer de temperatuur hoger is dan 37,5°C zal het kind terug naar huis moeten keren.
 •  We werken met 3 contactbubbels waar elk maximum 50 kinderen en animatoren in zitten.
 • We bouwen een vaste routine in waarbij handen gewassen worden voor en na iedere activiteit, voor en na elke maaltijd, inclusief tussendoortjes en bij het 4-uur, bij het gebruik van materialen, bij aankomst op het speelplein, bij niezen/hoesten en na elk toiletbezoek.
 • Infrastructuur, planning en materiaal wordt maximaal afgestemd op handhygiëne.
 • We zorgen voor extra plaatsen om de handen te wassen zodat dit zo vlot mogelijk verloopt.
 • We voorzien voor het binnengaan van sanitaire ruimtes, bij de eetruimtes en in de buurt van activiteiten dat handen gewassen of gereinigd kunnen worden om besmetten van contactoppervlaktes te vermijden.
 • Hoesten en zakdoeken: we voorzien gesloten vuilnisbakken voor de vuile zakdoeken.

4.  Op welke manier worden de contactbubbels georganiseerd?

De contactbubbels zijn groepen van maximaal 50 personen die een vaste samenstelling hebben. Binnen deze bubbel is contact mogelijk, tussen bubbels wordt contact gemeden. Een speelpleinwerking kan dus uit meerdere bubbels bestaan maar die bubbels hebben geen contact met elkaar. We verlagen onze capaciteit in vergelijking met andere vakanties op het Castelhof met 30 kinderen per dag.

 Voor deze zomer zullen we met 3 contactbubbels werken zodat er dagelijks 100 kinderen (bubbel 1 en 2 hebben elk 40 kinderen, de tienerbubbel 20) en 23 (hoofd-)animatoren kunnen deelnemen.

 Concreet worden de bubbels als volgt ingedeeld:

 • De bubbels hebben een maximum grootte van 50 personen (kinderen en begeleiders samen).
 • Binnen één bubbel kunnen kleinere groepen samengesteld worden die aparte en gezamenlijke activiteiten organiseren.
 • Elke speelbubbel zal aparte lokalen, materialen en speelvelden gebruiken.
 • We maken een opdeling naar leeftijd m.b.t. hygiëne: kleuters en schoolkinderen tot 11 jaar worden verdeeld over contactbubbel 1 en 2, de tieners komen terecht in bubbel 3.
 • We kiezen er voor om de tienerwerking in kasteel La Motte te laten doorgaan voor jongeren tussen de 12 en 14 jaar. Zo creëren we een 3de bubbel op een andere locatie wat er voor zorgt dat er meer kinderen naar het speelplein kunnen komen. We kiezen voor deze locatie voor het groene en gevarieerd domein. Ook de infrastructuur laat 20 tieners en 3 begeleiders toe waar de sociale afstand gewaarborgd kan blijven. Een pluspunt hierbij is dat de infrastructuur zich niet ver van de andere werking bevindt (JC Castelhof).
 • Broers en zussen: we plaatsen broers en zussen in dezelfde bubbel gezien ze ’s avonds ook in hun gezinsbubbel contact hebben. In de tienerbubbel komen uitsluitend +12-jarigen.
 • Opvang voor en na de werking: we zorgen er voor dat de bubbels in de voor- en na-opvang dezelfde zijn als in de dag. Bij het toekomen op het speelplein moeten ze dus direct in de juiste bubbel geplaatst worden. Dit gebeurt aan de hand van een gekleurd bandje. De paarse bubbel zal een specifieke opvangplek krijgen, net zoals de oranje bubbel. De tienerbubbel krijgt de kleur groen. We zorgen ervoor dat ook Infano gebruik maakt van dezelfde weekbubbels als dat er tijdens de dagactiviteit gebruikt wordt.

5.   Welke activiteiten zullen er (niet) georganiseerd worden?

We organiseren speelimpulsen, speelhoeken en activiteiten per bubbel die zoveel mogelijk buiten, op het eigen terrein kunnen doorgaan én waarbij fysiek contact niet gestimuleerd wordt en intensief contact zoveel mogelijk vermeden wordt. Externe uitstappen en ‘speciale’ dagen zoals het Curieuze Festival (= bezoekmoment voor ouders) worden niet opgenomen in het aanbod. Er worden eveneens geen externe workshops op het speelplein georganiseerd. Om het aanbod dat niet kan doorgaan deels op te vangen zal er elke vrijdag een springkasteel voor de kleuters en schoolkinderen en per contactbubbel aangeboden worden. Het (spel)materiaal wordt steeds grondig ontsmet.

6.   Hoe kan ik me inschrijven?

Ouders kunnen hun kind(eren), net zoals bij andere vakantieperiodes, inschrijven via het online inschrijfprogramma Ticketgang. Voor ouders die geen eigen internetverbinding of multimedia hebben voorzien we alternatieven (zie hier).

Kinderen schrijven zich in voor een volledige week. Inschrijven per dag is deze zomer niet mogelijk om de contactbubbels per week te kunnen garanderen. 

De inschrijven lopen tot 1 week voor de eigenlijke speelpleinweek in plaats van 2 weken. De inschrijvingen starten online op dinsdag 2 juni 2020. Opgelet; volzet = volzet, het is niet mogelijk om tijdens de week of bij een volgeboekte week nog in te schrijven.

Wat als mijn kind toch niet meer kan deelnemen door ziekte of uit veiligheid?

We vragen geen doktersattest meer bij afwezigheid omdat het verplicht is om bij lichte ziektesymptomen al thuis te blijven. Een eventuele terugbetaling zal voor heel de zomer gebeuren in september. We rekenen een administratieve kost aan bij annulatie om de kosten van het inschrijfsysteem te drukken en om ouders te stimuleren om enkel in te schrijven indien ze zeker zijn dat hun kind voor een volledige week naar de werking komt. Het is belangrijk om in uw account op Ticketgang uw rekeningnummer in te vullen zodat de terugbetaling vlot kan verwerkt worden. 

Voor de overheid is het heel belangrijk om personen te kunnen traceren om bepaalde versoepelingen mogelijk te maken. We gaan dus met veel zorg om met de administratie en zullen indien nodig de contactgegevens van de gezinnen delen met bevoegde instanties.

 

7.  Kan ik de speelpleinbus nemen?

Net zoals andere periodes voorzien we de mogelijkheid van busvervoer voor kinderen waarvan de ouders niet in de mogelijkheid zijn om het kind te brengen en/of op te halen.

Omdat het belangrijk is dat kinderen meteen in de juiste contactbubbel zitten, zal het busvervoer slechts beschikbaar zijn voor één contactbubbel. Ouders zullen bij het inschrijven van hun kind(eren) de keuze kunnen maken tussen contactbubbel 1, 2 en 3 (enkel voor +12-jarigen). Er wordt duidelijk aangegeven dat enkel bubbel 1 het busvervoer mee kan bestellen bij de online inschrijving. Voor tieners is het niet mogelijk om de gemeentelijke bus te nemen (strengere voorwaarden, andere locatie, …).

Kleuters en schoolkinderen dienen geen mondmasker te dragen op de bus. De ouders vragen we om een mondmasker aan te doen aan de halte. De buschauffeur en begeleider van Infano zullen wel een mondmasker dragen en de sociale afstand behouden. We organiseren eenrichtingsverkeer in de bus (instappen langs voor, uitstappen langs achter).

8.  Hoe geraak ik op het Speelplein?

We stimuleren ouders en kinderen om met de fiets of te voet te komen door een extra fietsparking te voorzien. We zullen binnenkort fiets- en wandelroutes naar de locatie i.s.m. Sport & Gezondheid voorzien zodat ouders en kinderen zich op de meest veilige manier kunnen verplaatsen richting het Speelplein. Met gratis fluohesjes en/of fluobandjes belonen we diegene die met de fiets of te voet komen (5x met de fiets komen = volle kaart = een gratis hesje en/of bandje).

De extra fietsparking zal zich vooraan het domein bevinden met als rede om ouders zo ver mogelijk van de speelzones te houden en om zo het contact met andere kinderen, animatoren en infrastructuur te beperken tot een minimum.

Met de auto? Een deel van de parking vooraan het domein (Molenstraat) zal tussen 7u en 9u30 en tussen 16u en 18u de functie van een ‘kiss & ride’ krijgen, zoals voorgaande vakantieperiodes.

Adres locaties en openbaar vervoer:

 • JC Castelhof: Molenstraat 102, 1700 Sint-Martens-Bodegem (trein en bus 116)
 • Kasteel La Motte: Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle (bus 355)

9.  Wat gebeurt er bij (het vermoeden van) een besmetting?

Bij het vermoeden van ziek zijn plaatsen we het kind of de animator in een kindvriendelijke ruimte waarin deelnemers die mogelijks besmet zijn in afzondering kunnen zitten tot ze (door de ouders) worden opgehaald.

We volgen het advies van de jeugdwerkkoepels en contacteren bij de vaststelling het contactonderzoekcentrum en delen onze aanwezigheidslijsten en het logboek. Het is aan hen om volgende stappen te zetten en de huidige speelpleinwerking te evalueren.

Het vaststellen van een besmetting betekent niet automatisch dat de gehele werking geannuleerd dient te worden. In dit geval zullen we de eventuele stappen en vragen van het contactonderzoekcentrum opvolgen. We communiceren tijdig met de ouders.

10.  Waar kan ik terecht voor meer info?